CHAIM GURI

CHAIM GURI ur. 1923, zm. 2018. Poeta i prozaik izraelski.