Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu  internetowego zeszytyliterackie.pl (https://zeszytyliterackie.pl)

Niniejszy dokument określa szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego zeszytyliterackie.pl, działającego pod adresem internetowym https://zeszytyliterackie.pl (dalej jako „Serwis”) oraz zasady korzystania z plików cookies. Zapoznając się z niniejszą Polityką Prywatności uzyska Pan/Pani informację na temat tego kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, w jakim celu dane te są zbierane, jaka jest podstawa prawna ich zbierania, komu dane te będą przekazywane i jak długo będą przechowywane oraz jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z udostępnieniem swoich danych osobowych.

1. Administrator

a. Serwis jest prowadzony i zarządzany przez Fundację Zeszytów Literackich, z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ul. Foksal 16 pok. 422, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem  KRS: 0000064779, NIP: 5252049215, REGON: 012533796; (dalej: „Fundacja” lub „Administrator”).

b. Fundacja jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie oraz danych osobowych darczyńców Fundacji w zakresie w jakim decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych osobowych.

c. Możliwe jest skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@zeszytyliterackie.pl lub drogą pisemną na adres: ul. Foksal 16 pok. 422,  00-732 Warszawa.

2. Dane osobowe

a. Użytkownicy Serwisu dokonujący darowizny przekazują Fundacji swoje dane osobowe.

b. Darczyńcy Fundacji, którzy dokonują darowizn pieniężnych tradycyjnym przelewem bankowym przekazują Fundacji dane osobowe w postaci imion, nazwisk, adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. Fundacja może też przetwarzać dane w postaci adresów poczty elektronicznej darczyńców Fundacji, o ile zdecydują oni o udostępnieniu ich Fundacji.

c. Fundacja pozyskuje też dane osobowe darczyńców Fundacji, którzy dokonują darowizny za pośrednictwem operatora płatności internetowych. W takim przypadku dane osobowe darczyńcy przekazywane są Fundacji przez operatora płatności internetowych, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

a. Dane osobowe użytkowników Portalu, którzy dokonali rejestracji na usługę Newsletter przetwarzane są w celu prawidłowego wykonania tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt a. jest ich niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter z użytkownikiem Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika Serwisu przed zawarciem tej umowy.

b. Dane osobowe darczyńców Fundacji są ponadto przetwarzane w celu prawidłowego wykonania umów darowizny na rzecz Fundacji, w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowo-księgowej, w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń z umowy darowizny lub obroną przed takimi roszczeniami oraz w celu informowania darczyńców o działalności Serwisu i promowania celów statutowych Fundacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt b. jest:

i) w przypadku umów darowizny na rzecz Fundacji – ich niezbędność do wykonania umowy darowizny z darczyńcą Fundacji lub do podjęcia działań na żądanie darczyńcy Fundacji przed zawarciem tej umowy,

ii) w przypadku informowania darczyńców o działalności Serwisu i promowania celów statutowych Fundacji – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji celów statutowych Fundacji,

iii) w przypadku rozliczeń finansowo-księgowych umów darowizny – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego,

iv) w przypadku przechowywania danych osobowych po rozwiązaniu umów darowizny – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację polegający na możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem tych umów lub obrony przed takimi roszczeniami,

v) w przypadku rezygnacji użytkownika Serwisu z dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych na rzecz Fundacji – niezbędność przetwarzanych danych do potwierdzenia prawidłowości i skuteczności złożonego przez użytkownika Serwisu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o dokonywanie cyklicznych płatności pieniężnych.

c. Dane osobowe użytkowników Serwisu, którzy zamówili usługę Newsletter, przetwarzane są w celu realizacji na ich rzecz usługi Newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, którzy zamówili usługę newsletter przed 1 grudnia 2019 r., jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, a następnie realizacja umowy polegającej na świadczeniu przez Administratora usługi Newsletter na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu zeszytyliterackie.pl. Dla podjęcia działań przed zawarciem wspomnianej umowy, a następnie dla jej realizacji przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne..

d. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osobie która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Takie cofnięcie zgodny pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

e. Fundacja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników Serwisu lub darczyńców innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 4 poniżej oraz kiedy obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.

4. Odbiorcy danych osobowych

a. Dane użytkowników Serwisu przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z funkcjonowaniem Portalu i bazami danych, a w tym:

i) w związku z obsługą poczty e-mail – Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000535618, REGON 300061423, NIP 7811765125,– dane przekazywane przez użytkowników do 1 grudnia 2019 r. w toku rejestracji na usługę Newsletter;

ii) w związku z obsługą poczty e-mail – firma FreshMail Sp. z.o.o. z siedzibą przy alei 29 Listopada 155c, 31-406 w Krakowie – dane przekazywane przez użytkowników po 1 grudnia 2019 r w toku rejestracji lub wcześniej zapisanych w Serwisie na usługę Newsletter

iii) w związku z hostingiem –Hoem.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin – dane zbierane w związku z korzystaniem z Portalu przez użytkowników.

b. W przypadku korzystania przez Administratora z usług podmiotów mających siedzibę w państwie trzecim, dane użytkowników Portalu mogą być przekazywane są do takiego państwa trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim wypadku dane osobowe użytkowników Portalu zabezpieczone są zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA (tzw. Tarcza Prywatności).

5. Przechowywanie i ochrona danych. Uprawnienia podmiotów danych

a. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przechowywane:

i) w przypadku użytkowników Serwisu,  którzy korzystają z usługi Newsletter– przez okres korzystania z danej usługi,

ii) w przypadku darczyńców Fundacji – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową darowizny lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że podanie wskazanych powyżej danych jest warunkiem zawarcia umowy darowizny (dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych) i świadczenia określonych usług za pośrednictwem Portalu. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usługi newsletter lub niemożnością dokonania darowizny (w tym płatności cyklicznych) na rzecz Fundacji lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o akcjach i przedsięwzięciach realizowanych w ramach działalności statutowej Fundacji oraz o możliwości finansowego wspierania Fundacji.

c. Każdej osobie, której Administratorem danych osobowych jest Fundacja przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

e. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@zeszytyliterackie.pl

f. Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

g. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownikom Serwisu oraz darczyńcom Fundacji przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Pliki cookies

a. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe odczytywane lub przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku urządzenia końcowego (np. komputera, laptopa lub smartfona), umieszczane przez strony internetowe odwiedzane przez użytkownika. Mechanizm funkcjonowania Serwisu, w celu identyfikacji użytkowników, wykorzystuje pliki typu cookie.

b. Portal wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
i) służące do przechowywania danych nie będących danymi osobowymi w rozumieniu obowiązujących przepisów (np. liczba wyświetleń danego tekstu),
ii) służące do zapisu do newslettera,
iii) służące do analityki (Google Analytics) – zbierające zanonimizowane dane do celów analitycznych .

c. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu.

7. Postanowienia końcowe

a. Serwer Serwisu zbiera informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te wykorzystywane są tylko w celach technicznych oraz do tworzenia wszelkiego rodzaju anonimowych statystyk.

b. Użytkownicy korzystając z Serwisu mogą używać wtyczek społecznościowych i innych elementów umieszczanych przez podmioty trzecie, które umożliwiają publikowanie informacji w innych miejscach w Internecie, na przykład na koncie użytkowników w mediach społecznościowych (np. Facebook, Google, Twitter). Decyzja użytkownika o ujawnieniu swoich danych osobowych takim podmiotom trzecim podlega zasadom prywatności tych podmiotów trzecich.

c. Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest w Serwisie oraz w siedzibie Fundacji. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje aktualną wersją Polityki Prywatności.

d. Administratorowi przysługuje prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności. Aktualne wersje Polityki Prywatności będą udostępniane w Serwisie, w razie uzasadnionej potrzeby wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.