Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego zeszytyliterackie.pl (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z niniejszego Serwisu.

1.Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

1.1. Administrator lub Fundacja – podmiot prowadzący, zarządzający i będący jednocześnie wydawcą Serwisu, którym jest Fundacja Zeszytów Literackich, z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ul. Foksal 16 pok. 422, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem  KRS: 0000064779, NIP: 5252049215, REGON: 012533796;

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

1.3. Materiały – wszelkiego rodzaju treści publikowane w Serwisie przez Administratora, w tym w szczególności materiały tekstowe (w tym prasowe), graficzne (w tym logotypy), fotograficzne, dźwiękowe oraz audiowizualne;

1.4. Operator płatności internetowych – właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Fundacji, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;

1.5. Serwis – serwis internetowy zeszytyliterackie.pl, prowadzony, zarządzany i wydawany przez Administratora, dostępny w domenie http://www.zeszytyliterackie.pl/

1.6. Polityka Prywatności – odrębny dokument określający zasady zbierania i przetwarzania Danych osobowych oraz zasady wykorzystania plików cookies;

1.7. Usługi – świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu usługi, o których mowa w art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.);

1.8. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

2. Ogólne warunki świadczenia Usług. Wymogi techniczne

2.1. Usługi są świadczone przez Administratora na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora jest nieodpłatne.

2.2. Korzystanie z Usług nie wymaga podawania swoich Danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 i 5 poniżej.

2.3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu i Usług świadczonych przez Administratora wyłącznie w celach prywatnych, niepowiązanych z działalnością gospodarczą lub zarobkową.

2.4. Wymogi techniczne korzystania z Serwisu i Usług mają znacznie dla jego prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Użytkowników.

2.5. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkowników:
2.5.1. Posiadających urządzenie z dostępem do Internetu;
2.5.2. Zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek Internetowych:
a. Chrome wersja 50 lub nowsza;
b. FireFox wersja 50 lub nowsza;
c. Safari wersja 9.1 lub nowsza;
d. Edge wersja 14 lub nowsza;
e. Internet Explorer wersja 11 lub nowsza;
f. Android wersja 4 lub nowsza;
g. Opera wersja 37 lub nowsza.

3.Obowiązki Użytkownika i działania zabronione

3.1. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są korzystać z Usług i Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.2. Niedopuszczalne jest w szczególności:
3.2.1. Zamieszczanie przez Użytkowników treści (w tym komentarzy):
a. nie odnoszących się do danego Materiału (w szczególności materiału prasowego) lub powtarzających się;
b. wulgarnych lub obscenicznych;
c. nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści z uwagi na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
d. nawołujących do przemocy lub zachowań o charakterze antyspołecznym;
e. godzących w dobra osobiste Fundacji lub jakichkolwiek innych osób trzecich;
f. propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub komunizmu lub kwestionujących fakty historyczne;
g. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne.

3.2.2. Zamieszczanie treści promujących podmioty trzecie w stosunku do Administratora, w tym treści noszących znamiona spamu lub nieczytelnych;

3.2.3. Podejmowanie działań wpływających lub mogących wpłynąć w sposób niekorzystny na Użytkowników, w tym w szczególności powodować szkodę po ich stronie, albo po stronie Administratora lub innych podmiotów trzecich;

3.2.4. Podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności Serwisu, w tym także sieci i usług telekomunikacyjnych.

3.3. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania treści dodawanych przez Użytkowników w przypadku naruszenia przez nich postanowień pkt 3.1. lub 3.2. powyżej.

3.4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do wykorzystywania (w tym do porównywania, edytowania, publikacji) wszelkich treści opublikowanych w Serwisie przez Użytkowników za ich zgodą.

4.Newsletter

4.1.Administrator udostępnia Użytkownikom usługę Newsletter, czyli przesyłanie elektronicznego biuletynu z najpopularniejszymi artykułami wysyłanego cyklicznie, nie rzadziej niż raz w tygodniu, bezterminowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.

4.2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu poprzez skorzystanie z linku (odsyłacza) znajdującego się w każdej wiadomości newsletter lub poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika w zakładce Twoje wiadomości.

5. Wsparcie działalności Fundacji

5.1. Administrator udostępnia za pośrednictwem Serwisu możliwość wspierania płatnościami pieniężnymi (mającymi charakter darowizn) działalności statutowej Fundacji.

5.2. Płatności pieniężne na rzecz Fundacji mogą być dokonywane:

5.2.1. Tradycyjnym przelewem bankowym;
5.2.2 Przy wykorzystaniu płatności internetowych obsługiwanych przez Operatorów płatności internetowych. Aktualna i pełna lista metod umożliwiających dokonywanie płatności jest udostępniana przez Administratora w Serwisie, na stronie zeszytyliterackie.pl/wesprzyjnas

5.3. Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania płatności pieniężnych, o których mowa w pkt 5.2. i 5.4., określa każdorazowo regulamin stosowany przez właściwego Operatora płatności internetowych.

5.4. W ramach płatności pieniężnych Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania na rzecz Fundacji cyklicznych płatności pieniężnych realizowanych przez właściwego Operatora płatności internetowych zgodnie z warunkami przez niego określonymi.

5.5. W celu zapoczątkowania cyklicznych płatności pieniężnych, Użytkownik powinien  podać w formularzu adres e-mail i imię i nazwisko oraz wybrać kwotę płatności pieniężnej, która będzie realizowana cyklicznie raz w miesiącu, poprzez obciążenie przez Operatora płatności internetowych karty płatniczej/rachunku bankowego.

5.6. Administrator informuje, że pełne dane karty płatniczej Użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności internetowych. Operator płatności internetowych pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Użytkownik dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

5.8. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania płatności (darowizn) cyklicznych na rzecz Fundacji. W tym celu Użytkownik powinien przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@zeszytyliterackie.pl . W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, adres e-mail (wskazany przy rejestracji w Serwisie celem dokonywania płatności cyklicznych) oraz numer telefonu komórkowego.

5.9. Administrator może kierować do Użytkowników dokonujących cyklicznych płatności określonych w pkt 5.4 specjalny miesięczny newsletter zawierający informacje o działalności Serwisu  oraz inne treści związane z promowaniem celów statutowych Fundacji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takiego specjalnego newslettera poprzez skorzystanie z linku (odsyłacza) znajdującego się w każdej wiadomości newsletter.

6. Własność intelektualna

6.1. Autorskie prawa majątkowe (a w przypadkach gdy powstają, również prawa pokrewne) do wszelkich Materiałów zamieszczanych w Serwisie, jak również do samego Serwisu przysługują Administratorowi.

6.2. Treści zamieszczane w Serwisie, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie bez konieczności odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez potrzeby składania przez Administratora jakichkolwiek oświadczeń w tym zakresie.

6.3. Bez uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

7.Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Zeszytów Literackich, z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ul. Foksal 16 pok. 422, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem  KRS: 0000064779, NIP: 5252049215, REGON: 012533796

7.2. Szczegółowe informacje dotyczące Danych osobowych są zamieszczone w Polityce Prywatności.

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem mogą być zgłaszane przez Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres: biuro@zeszytyliterackie.pl

8.2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem w postaci adresu poczty elektronicznej.

8.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej wniesienia przez Użytkownika.

8.4. W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem płatności pieniężnych, o których mowa w pkt 5 powyżej, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresem: https://www.payu.pl/  lub na stronie banku Użytkownika.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2019 r. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

9.2. Użytkownicy, którzy przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu zamówili usługę newsletter, korzystają z tej usługi na dotychczasowych zasadach.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

9.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

***

Dziękujemy za korzystanie z serwisu zeszytyliterackie.pl oraz stosowanie się do powyższych warunków.